Na bude zuciyata don in saurari allah har na sami salama.