Card image cap

म कृतज्ञ भएको अनुभव गर्दछु ।

Card image cap

म मेरो हृदय खोल्छु र जबसम्म शान्तिको अनुभव गर्दिन म परमप्रभुलाई सुनिरहन्छु ।

Card image cap

मलाई शान्ति के ले दियो म थाहा पाउँछु र कसैलाई भन्छु ।

Rating Page

Home
Install this webapp on your iPhone: tap and then Add to homescreen.