म मेरो हृदय खोल्छु र जबसम्म शान्तिको अनुभव गर्दिन म परमप्रभुलाई सुनिरहन्छु ।