मलाई शान्ति के ले दियो म थाहा पाउँछु र कसैलाई भन्छु ।