– මම මගේ හදවත විවෘතකර දෙවියන් වහන්සේට සවන් දුන්නා මට සාමය දැනෙනතුරු