‐ මට සාමය දුන් ෙද් ෙදස බලලා මම ඒ ගැන කාට හරි කියන්න ඕන