சமாதானத்தை உணரும் வரை என் இதயக்கதவை திறந்து ஆண்டவருக்கு செவி கொடுத்தேன்