எனக்கு கிடைத்த சமாதானத்தின் மூலம் அதை இன்னொருவருக்கு கூறுகின்றேன்