ฉันสังเกตได้ว่าสิ่งใดให้สันติสุขแก่ฉันและเล่าให้คนอื่นฟัง