Ngiyananzelela okungiphe ukuthula bese ngitshela omunye